Vad är byggnadsvård ?


Byggnadsvård
Begreppet byggnadsvård sammanfattar skötsel, underhåll och vård av befintliga byggnader, i form av både praktiskt och teoretiskt arbete. Detta gäller såväl äldre som nyare bebyggelse (även om ordet "byggnadsvård" oftare används i samband med äldre bebyggelse). Byggnadsvården ingår i ett bredare sammanhang inom kulturvård och kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet har till uppgift att ta det nationella ansvaret för utveckling och förmedling av kunskap inom byggnadsvård och kulturarvsförvaltning. Detta ansvar är sedan uppdelat regionalt på länsstyrelserna.

Restaurering
(av lat. restauro "återställa") betecknar inom arkitekturen en verksamhet vars huvudsyfte är att återställa en byggnad, möbel i ett tidigare skick. Här gäller det att försöka återställa ……. med noggrant utvalt  material och användning av färger och även verktyg. Restaurering skiljer sig genom att det även innefattar ett bevarande av kulturhistoriska eller kulturgeografiskt intressanta värden. Genom en restaurering eftersträvas utan förfalskning ett återställande av den ursprungliga funktionen samt interiör och exteriör.

Renovering
(av latinska renovare "förnya", "återställa") innebär att man återställer till exempel en byggnad eller en målning i ett tekniskt skick som motsvarar nyskick. Renovera är att modernisera ett hus eller en lägenhet. Andra byggnader såsom uthus och gästhus kan naturligtvis också renoveras. Renovering görs även av båtar, fordon, möbler och skepp. Reparera kallar man det när man ersätter eller byter något akut i eller på något fordon, båt, skepp eller flygplan. Även vad som är del av eller finns i en byggnad kan repareras.

Riksantikvarieämbetets metod
Riksantikvarieämbetet har arbetat fram en metod för "god byggnadsvård" som innebär att bebyggelse bör beaktas utifrån fem förhållningssätt:
Kunskap Om nödvändigheten av att undersöka och ta fram kunskap om en byggnadsmiljö och dess kulturvärden innan beslut tas om förändring; att motivera varför en åtgärd genomförs; samt att slutligen dokumentera det som verkligen utförs.
Varsamhet Om ett varsamt förhållningssätt när en byggnad behöver ändras och anpassas till nya behov.
Att förvalta Om varsamhet vid brukande, vård och underhåll, samt om vårdprogram.
Att förhålla sig till historien Om att ta ställning till de värden en byggnads olika tidsskikt representerar vid ändringsåtgärder, samt att förhålla sig till rekonstruktioner och nya tillägg i äldre miljöer.
Material och teknik Om material- och teknikfrågornas betydelse för god byggnadsvård. Både så kallade traditionella material, modernismens material och installationstekniken berörs.